Skip to content Skip to footer

Forretningsbetingelser

STÆHR & STÆHR Advokater fastsætter honoraret ud fra flere parametre i overensstemmelse med de advokatetiske regler.

STÆHR & STÆHR Advokater har en timetakst på kr. 1.500 ex. moms for advokatfuldmægtige og kr. 2.000 ex. moms for specialistadvokater.

Vi giver gerne faste priser på opgaver eller overslag.

STÆHR STÆHR Advokater anmoder som udgangspunkt om forudbetaling af depot og retsafgift. Derudover kræves der forudbetaling af udlæg, moms og selvrisiko i forbindelse med sager med retshjælpsforsikringer.

STÆHR & STÆHR Advokater har faste priser på nedenstående ydelser (alt inkl. moms):

Fast ejendom:

Køb af hus eller ejerlejlighed inkl. evt. skøde og refusionsopgørelsekr. 5.900
Køb af sommerhus inkl. evt. skøde og refusionsopgørelsekr. 5.900
Køb af grund inkl. evt. skøde og refusionsopgørelsekr. 5.000
Projektkøbkr. 5.900
Tinglysning af skøde uden rådgivningkr. 2.500
Udarbejdelse af købsaftale uden om ejendomsmæglerkr. 10.000
Udarbejdelse af lejekontraktkr. 2.000

Familieret:

Testamentekr. 3.000
Samejeoverenskomstkr. 3.750
Samejeoverenskomst og testamentekr. 6.000
Ægtepagtkr. 3.000
Fremtidsfuldmagt (2 stk.)kr. 2.500

Selskabsret:

Stiftelse af ApS, udarbejdelse af vedtægter og ejerbogkr. 3.000
Stiftelse af A/S, udarbejdelse af vedtægter og ejerbogkr. 4.000
Stiftelse af holdingselskab og driftsselskabkr. 5.000

Driftskonto: Danske Bank reg. 3409 – konto 13466866

Klientkonto: Danske Bank reg. 3409 – konto 3411739686

STÆHR & STÆHR Advokater er underlagt klientkontovedtægten, der fastsætter de nærmere regler for advokaters pligter ved behandlingen af betroede midler samt Advokatsamfundets tilsyn med, at advokater overholder disse pligter.

Klientkontovedtægten indeholder blandt andet et sæt særlige regler, som stiller krav til, hvordan advokater og advokatselskaber, som har betroede midler, skal indrette og føre klientbogholderiet for at sikre, at dine midler behandles korrekt.

Medmindre andet er aftalt skriftligt, gælder disse betingelser for juridisk rådgivning ydet af STÆHR & STÆHR Advokater (”Selskabet”).

Generelle betingelser:

Selskabets adresse er Skovvejen 13, 3450 Allerød, og Selskabet kan kontaktes på info@staehradvokater.dk

Selskabet er forpligtet til at udlevere aftalebreve til private kunder, hvori det nærmere omfang af rådgivningen står anført.

Selskabet er forpligtet til at yde kvalificeret juridisk rådgivning til den aftalte tid og pris.

Selskabet er fsva. det fastsatte honorar underlagt de advokatetiske regler, og Selskabet er tilsvarende underlagt reglerne i retsplejeloven og hvidvaskloven.

Det er Selskabets politik ikke at føre rets- og voldgiftssager mod Selskabets kunder, uanset om dette måtte være i overensstemmelse med de advokatetiske regler.

Selskabet undersøger altid i forbindelse med modtagelsen af en sag, hvorvidt der måtte være en interessekonflikt, og i givet fald gør Selskabet kunden opmærksom herpå og eventuelt henviser til en anden advokat.

Selskabet har ophavsretten til det skriftlige materiale, som Selskabet leverer til sine kunder, og Selskabets rådgivning kan alene knyttes til den enkelte opgave.

Alle modtagne oplysninger behandles fortroligt, og alle medarbejdere i Selskabet er underlagt tavshedspligt uden tidsbegrænsning.

Alle dokumenter opbevares, så længe lovgivningen kræver det. Herefter bortskaffes dokumenterne, med mindre andet er aftalt med kunden. Selskabet opbevarer som udgangspunkt relevante sagsakter i 5 år.

Honorar og udlæg:

Selskabet opkræver alle gebyrer fra kunden, herunder depot, retsafgift, berammelsesafgift, tinglysningsafgift mv.

Selskabet fastsætter sit honorar ud fra flere parametre i overensstemmelse med de advokatetiske regler.

Selskabet har en vejledende timetakst på kr. 1.500 ex. moms for advokatfuldmægtige og kr. 2.000 ex. moms for advokater.

Selskabet giver gerne faste priser på opgaver eller overslag på anmodning, og i givet fald vil kunden blive orienteret, såfremt forudsætningerne for overslaget ikke længere måtte holde.

Selskabet afregner som udgangspunkt tidsforbrug forbrugt med kørsel med 50 %.

Betalingsbetingelserne er 30 dage fra fakturadato. Ved forsinket betaling beregnes renter og gebyrer i overensstemmelse med rentelovens bestemmelser.  

Ansvarsbegrænsning og forsikring

Selskabet er ansvarlig for den leverede rådgivning i overensstemmelse med dansk ret. Selskabets ansvar omfatter alene direkte tab og således ikke følgeskader, indirekte tab, driftstab eller tab af data, avancetab eller tab på goodwill, der ikke er omfattet af Selskabets ansvar.

Selskabet har tegnet en pligtig ansvarsforsikring hos HDI GLOBAL SPECIALTY DANMARK.

Selskabets ansvar er begrænset til dækningssummen i henhold til ansvarsforsikringen, hvor Selskabet og den enkelte advokat er dækket med en forsikringssum på kr. 2,5 mio.

Forsikringsbevis kan fremsendes ved anmodning.

Lovvalg og værneting

Eventuelle tvister behandles efter dansk ret ved domstolene.

STÆHR & STÆHR Advokatanpartsselskab er et anpartsselskab med CVR.nr.: 43 32 95 37 med binavnene: Advokatanpartsselskabet Stæhr, Advokatfirmaet Stæhr & Stæhr ApS, Stæhr & Stæhr Advokater ApS, Stæhr Advokater ApS.

Alle advokater i STÆHR & STÆHR Advokater er beskikkede af Justitsministeriet, og alle advokater er medlemmer af Advokatsamfundet samt underlagt de advokatetiske regler, der kan findes her: www.advokatsamfundet.dk

STÆHR & STÆHR Advokater hæfter personligt for rådgivningen ydet af selskabet, og STÆHR & STÆHR Advokater har tegnet en professionel ansvarsforsikring, der dækker rådgivning ydet af STÆHR & STÆHR Advokater.

Forsikringen er tegnet i HDI GLOBAL SPECIALTY DANMARK.

STÆHR & STÆHR Advokater prioriterer datasikkerhed og korrekt behandling af personoplysninger om klienter og øvrige parter, der indgår i vores løbende sagsbehandling.

Vi respekterer dig og dit privatliv, og vi er underlagt de advokatetiske regler, ligesom vi i tillæg hertil har bestemt, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med denne privatlivspolitik.

STÆHR & STÆHR Advokater er underlagt reglerne i hvidvaskloven vedrørende dele af vores sagsbehandling, hvilket blandt andet indebærer, at vi stiller krav om, at man legitimerer sig med identitetsoplysninger, fx navn, CPR-nr., pasnummer mv., ligesom vi risikovurderer vores kunder, samt underretter Hvidvasksekretariatet om mistanke om hvidvask eller finansiering af terrorisme.

Vi behandler alene oplysninger indhentet efter hvidvaskloven – identitetsoplysninger og oplysninger om forretningsforbindelsen – med henblik på opfyldelse af vores pligter efter denne lov. Det er i den forbindelse væsentligt for os at understrege, at oplysningerne ikke risikerer at blive videresolgt eller i øvrigt brugt til kommercielle formål.

Vi er opmærksomme på omfanget af indsamlede personoplysninger, og vi indsamler alene oplysninger, der er relevante og begrænset til, hvad der er nødvendigt i forhold til et lovligt formål, herunder varetagelse af klientforholdet og behandlingen af sagen.

Vi holder øje med, at de personoplysninger, som vi behandler, ikke er urigtige eller vildledende, og vi sørger for at opdatere personoplysninger.

Vi sletter dine personoplysninger, når vi ikke længere har behov for at behandle dem til at opfylde et eller flere af de formål, som fremgår ovenfor. Særlige lovregler, herunder i fx bogførings-, hvidvask- og forældelsesloven, kan dog give os pligt eller ret til at opbevare dem i længere tid. Oplysningerne kan også behandles og opbevares længere, hvis de er anonymiseret.

Vi opbevarer som hovedregel personoplysninger indsamlet i forbindelse med levering af juridiske ydelser, herunder oplysninger om parter, modparter, repræsentanter og andre tredjepartsaktører i sager i som udgangspunkt 5 år, men der kan i særlige tilfælde være kortere eller længere opbevaringsperioder, herunder for at overholde retlige krav til sletning eller opbevaring.

Hvis du har spørgsmål vedrørende vores privatlivspolitik eller behandling af personfølsomme oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte os for en drøftelse eller uddybning heraf.

STÆHR & STÆHR Advokater handler altid i overensstemmelser med god advokatskik, men hvis du som kunde mener, at det modsatte skulle være gældende, kan du klage over advokaterne hos STÆHR & STÆHR Advokater.

Vi opfordrer dog alle kunder til først at klage til os, således at det kan afklares, om der kan findes en løsning på en eventuel klage.

Der kan både klages over adfærd i strid med god advokatskik, ligesom der kan klages over salærets størrelse.

Klager behandles af Advokatnævnet, der har følgende hjemmeside: www.advokatnaevnet.dk

Der kan klages ved hjælp af følgende link:

https://www.advokatsamfundet.dk/advokatnaevnet/vil-du-klage/indgiv-klage/