Skip to content Skip to footer

Privatliv- og cookiepolitik

Privatlivspolitik og hvidvask

STÆHR & STÆHR Advokater prioriterer datasikkerhed og korrekt behandling af personoplysninger om klienter og øvrige parter, der indgår i vores løbende sagsbehandling.

Vi respekterer dig og dit privatliv, og vi er underlagt de advokatetiske regler, ligesom vi i tillæg hertil har bestemt, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med denne privatlivspolitik.

STÆHR & STÆHR Advokater er underlagt reglerne i hvidvaskloven vedrørende dele af vores sagsbehandling, hvilket blandt andet indebærer, at vi stiller krav om, at man legitimerer sig med identitetsoplysninger, fx navn, CPR-nr., pasnummer mv., ligesom vi risikovurderer vores kunder, samt underretter Hvidvasksekretariatet om mistanke om hvidvask eller finansiering af terrorisme.

Vi behandler alene oplysninger indhentet efter hvidvaskloven – identitetsoplysninger og oplysninger om forretningsforbindelsen – med henblik på opfyldelse af vores pligter efter denne lov. Det er i den forbindelse væsentligt for os at understrege, at oplysningerne ikke risikerer at blive videresolgt eller i øvrigt brugt til kommercielle formål.

Vi er opmærksomme på omfanget af indsamlede personoplysninger, og vi indsamler alene oplysninger, der er relevante og begrænset til, hvad der er nødvendigt i forhold til et lovligt formål, herunder varetagelse af klientforholdet og behandlingen af sagen.

Vi holder øje med, at de personoplysninger, som vi behandler, ikke er urigtige eller vildledende, og vi sørger for at opdatere personoplysninger.

Vi sletter dine personoplysninger, når vi ikke længere har behov for at behandle dem til at opfylde et eller flere af de formål, som fremgår ovenfor. Særlige lovregler, herunder i fx bogførings-, hvidvask- og forældelsesloven, kan dog give os pligt eller ret til at opbevare dem i længere tid. Oplysningerne kan også behandles og opbevares længere, hvis de er anonymiseret.

Vi opbevarer som hovedregel personoplysninger indsamlet i forbindelse med levering af juridiske ydelser, herunder oplysninger om parter, modparter, repræsentanter og andre tredjepartsaktører i sager i som udgangspunkt 5 år, men der kan i særlige tilfælde være kortere eller længere opbevaringsperioder, herunder for at overholde retlige krav til sletning eller opbevaring. 

Hvis du har spørgsmål vedrørende vores privatlivspolitik eller behandling af personfølsomme oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte os for en drøftelse eller uddybning heraf.

Cookies